ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ธกส.จังหวัดสกลนคร

8 กพ 2563 เวลา 9-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของชุมชนเกาะกก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาลูกค้าของธนาคารต่อไป