ชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 มค ชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี วิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดระยอง โดยมีหลายหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ อาทิ เทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพือนชุมชน เครือข่ายพลังงานและสมาชิกชุมชนเกาะกก