คุกกี้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของชุมชนเกาะกกสนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766