โครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว (ตอนที่1)

เนื่องจากชุมชนเกาะกกมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่ม ติดคลองน้ำชลประทานไหลผ่านและมีการทำนาข้าวมาตลอด เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพบรรพบุรุษซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำนาข้าวพร้อมทั้งพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การแรกนา พิธีกรรมข้าวตั้งท้อง การแรกเกี่ยว การทำขวัญข้าว การทำบุญข้าวใหม่ ไม่ให้เลือนหายไป โดยได้รับความนิยมและการตอบรับจาก หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเป็นอย่างดียิ่ง

เตรียมต้นกล้าและแปลงนา
การถอนกล้า เพื่อเตรียมนำปลูก
ลงแขกดำนา ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานราชการ รวมถึงรัฐวิสากิจต่าง ๆ
พิธีกรรมเมื่อข้าวตั้งท้อง

รวมรูปภาพกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวทั้งหมด