ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9-12.00 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 40 คน

ชุมชนเกาะกก

February 10, 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ธกส.จังหวัดสกลนคร

8 กพ 2563 เวลา 9-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของชุมชนเกาะกก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาลูกค้าของธนาคารต่อไป

ชุมชนเกาะกก

February 8, 2020

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ณ.ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก

July 7, 2019

โครงการศึกษาดูงาน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกาะกก

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ชุมชนเกาะกก

May 29, 2019

อบรมและศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อบรมและศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก

May 24, 2019

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๘๘ ท่าน

ชุมชนเกาะกก

May 13, 2019

ศึกษาดูงานจากทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ณ.ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลตำบลช่อแฮ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๔๐ ท่าน

ชุมชนเกาะกก

May 12, 2019

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดระยอง ชุมชนเกาะกก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ของ คพรฟ. คพรต. และผู้เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ จำนวน ๒๕๐ คน มีนายอิทธิกร สาดเสาเงินเป็นผู้ประสานงาน

ชุมชนเกาะกก

April 21, 2019

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 280 คน จัดให้มีการฝึกอบรมพิจารณาแล้ว เห็นว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเหาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นชุมชนแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีประชากรกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก.

ชุมชนเกาะกก

April 18, 2019
1 2 3 7