ชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 มค ชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี วิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดระยอง โดยมีหลายหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ อาทิ เทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพือนชุมชน เครือข่ายพลังงานและสมาชิกชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก

January 24, 2019

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากพลังงานจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานที่เชื่อมโยง

เมื่อวันที่ 22 มค 62 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากพลังงานจังหวัดจันทบุรี จำนวน 90 ท่าน ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานที่เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยมีเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชนชน และเครือข่ายพลังงานและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ชุมชนเกาะกก

January 22, 2019

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้น ป 5 จากโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้น ป 5 จากโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดจำนวน 130 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ณ.ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จ.ระยอง

ชุมชนเกาะกก

January 17, 2019

สถาบันพระปกเกล้าเยี่ยมชมชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า นำนักเรียนการเมืองการปกครองรุ่นที่ 22 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆจำนวน 70 ท่านเยี่ยมชมชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบของจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง ก่อให้เกิดการเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผู้แทนจากสมาคมเพื่อนชุมชน ประธานชุมชนเกาะกก ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก คณะกรรมการและวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจในมิติต่างๆจากคณะเยี่ยมเป็นอย่างมาก

ชุมชนเกาะกก

October 6, 2018

คณะกรรมการบริษัท PTTGC เยี่ยมชมชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบของจังหวัดระยอง

29 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริษัท PTTGC นำโดย ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการฯ คุณสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ CEO คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ติดตามจำนวน 70 ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานในเครือ PTTGC และชุมชนรอบรั้วโรงงาน โดยมีคุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกกให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกบรรยายสรุป ที่มาที่ไปและการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนำเสนอมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจและมีข้อซักถามจากคณะเยี่ยมชมรวมทั้งร่วมถ่ายภาพในแปลงนาผืนสุดท้ายของมาบตาพุดไว้เป็นที่ระลึก ทั้งนี้ชุมชนได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพชุมชนเกาะกก รวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยหลายกลุ่มด้วยกัน

ชุมชนเกาะกก

September 29, 2018

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายบัญชี ธกส.สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 19 สค 61 สำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกและทีมงาน บรรยายและให้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายบัญชี ธกส.สำนักงานใหญ่ จำนวน 60 ท่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของจังหวัดระยอง และชุมชนเชิงนิเวศแห่งแรกในประเทศไทย(ECO Community)

ชุมชนเกาะกก

August 19, 2018

สานวิสัยทัศน์ LOCAL TO GLOBAL

สานวิสัยทัศน์ LOCAL TO GLOBAL นำคณะผู้บริหาร- คณาจารย์ม.ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน “สวน-ป่า-นา-เล” วันนี้(28 มิถุนายน 2561)สมาคมเพื่อนชุมชน โดยการประสานงานจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ( College of Social Work and Community Development,University of the Philippines) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาชุมชนพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่น และใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ ชุมชนเกาะกก ที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้คัดเลือกพัฒนาเป็นชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนได้นำคณะทั้งหมด สัมผัสแนวคิดการพัฒนาชายหาดแสงจันทร์ ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงาม และสะอาด เพราะถูกพัฒนาบนฐาน 4 ปลอด ได้แก่ ปลอดขยะ ปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม และปลอดหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นหาดในฝันของหลายๆคน ส่วนจุดสุดท้าย ได้เยี่ยมชมป่ากลางใจเมืองผืนใหญ่ ได้แก่ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ(ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า)มีนายบุญธรรม ใยกล้า […]

ชุมชนเกาะกก

June 28, 2018

ศึกษาดูงานโครงการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง.. อบต.หนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน ๓๐๐ คน นำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อีกจำนวน ๒๐๐ ท่าน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาบตาพุด นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนต่างๆของเทศบาลเมืองมาบตาพุด หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก เจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนเกาะกก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระยอง ร่วมให้ความรู้ในมิติของสุขภาพ คุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก นำเสนอภาพรวมของชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต เลขานุการชุมชนเกาะกกและประธานวิสาหกิจ นำเสนอภาพรวมใน มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจชุมชน […]

ชุมชนเกาะกก

June 12, 2018

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

ยินดีต้อนรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศึกษาดูงาน อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ.ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต. เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เนื่องด้วยอำเภอคลองขลุงได้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฏีใหม่ ได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานและปราชญ์ชุมชนแลกเปลี่ยนแนวความคิด และแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกาะกก # ขอบคุณ # ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และทีมงานทุกๆท่าน ที่ร่วมต้อนรับด้วยกันครับ

ชุมชนเกาะกก

June 9, 2018

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองกระโดน

นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกฯเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วย นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานายกฯ ผอ.กาญจณา เตลียะโชติ ผอ.กองสาธารณะสุข นางสุภาพร บุญจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.หนองกระโดน โดย นส.ทัศนีย์วรรณ ปั้นนาค นายก อบตและ นางลัดดา อารีราษฎร์ รองนายก พร้อมคณะ153คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมชนเกาะกก # ขอบคุณ ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุน และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ชุมชนเกาะกก

June 6, 2018

ศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก จาก อบต.ด่าน จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25-05-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จังหวัดศรีสะเกษ กับโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน 50 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกก เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและประวัติความเป็นมาของชุมชนและที่มาของคำว่าทำนาไร่ละ 2 ล้านบาท ให้กับชาว อบต.ด่าน ได้ศึกษาเรียนรู้ ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง

ชุมชนเกาะกก

May 25, 2018

ศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกก จากคณะ อสม. กลุ่มสตรี อบต. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รับคณะ อสม. กลุ่มสตรี อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก เป็นทำเนียมครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องสุขภาพ ชุมชนเกาะกกก็โชว์การเต้นออกกำลังกายรับคณะก่อนเปิดงาน นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาตาพุด เป็นตัวแทน นายกฯ กล่าวต้อนรับคณะ อสม. กลุ่มสตรี จาก อบต.เชียงดาว 90คน ณ.ชุมชนเกาะกก ประธานชุมชนเกาะกก(ประธานกุ้ง)ได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ด้านเศรฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประธานวิสาหกิจ(คุณสำราญ) พูดถึงการพัฒนาวิสาหกิจ และพูดถึงโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสาธารณะสุขชุมชนเกาะกก เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและได้ส่งประกวดระดับประเทศ และได้รับรางวัลที่ผ่านมา และร่วมรับประทานอาหารที่ชุมชนเกาะกกกับเมนูเด็ดแก้งส้มผักกระชับ แกงไก่กระวาน ปลาทอด และน้ำพริกผัก ที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้ให้ครับ ขอขอบคุณ ทุกความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย/กลุ่มอาชีพ ต่างๆที่มาร่วมต้อนรับ

ชุมชนเกาะกก

May 18, 2018

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวใจกลางเมืองระยอง

ชุมชนเกาะกกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวใจกลางเมืองระยอง 10 ธันวาคม 2559   นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าววันพ่อ ณ.ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ข้อมูลเพิ่มติม : กระทรวงวัฒนธรรม Photo Gallery [nggallery id=61]

ชุมชนเกาะกก

December 11, 2016
1 2